1. دکتر علیرضا قراگوزلو، دکترای مدیریت رسانه، مدرس دانشگاه
 2. منیژه محمودی، فوق لیسانس آمار، استاد دانشگاه، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ تهران
 3. شهره رجبی، فوق لیسانس آمار، استاد دانشگاه، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ تهران
 4. شاهین آرپناهی، فوق لیسانس آمار، استاد دانشگاه
 5. سمانه حاجی عباسی، لیسانس آمار، کارشناس آمار و برنامه ریزی
 6. زهرا خالقی، لیسانس آمار، کارشناس آمار و برنامه ریزی
 7. الهام پورحسن، لیسانس آمار، کارشناس آمار و برنامه ریزی
 8. عادله تقی زاده، لیسانس آمار، کارشناس آمار و برنامه ریزی
 9. صدف چراغی، کارشناس آمار و برنامه ریزی
 10. مهندس حامد رستگار، لیسانس صنایع
 11. مهندس احمد محمدی، فوق لیسانس فیزیک، مهندس مشاور
 12. مهندس مجید نکوراد، فوق لیسانس فیزیک، مهندس مشاور